Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • 1.1. Beheerder / Wij / Ons: de beheerder van de website wed.tips, Kau Online B.V. gevestigd en kantoorhoudend te (1521 PZ) Wormerveer met adres Roode Wildemanweg, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66752213.
 • 1.2. Website(s): de domeinnaam wed.tips.
 • 1.3. Diensten: de diensten van de website wed.tips.
 • 1.4. Gebruiker: een ieder die gebruik maakt van onze Diensten.
 • 1.5. Huisregels: de huisregels zoals vermeld op onze Website.

2. Toepasselijke voorwaarden

 • 2.1. Op onze Diensten zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Wij zijn bevoegd deze algemene voorwaarden tussentijds aan te passen en gelden zonder voorafgaande kennisgeving aan Gebruiker vanaf het moment van publicatie op onze website. De meest recente versie van onze algemene voorwaarden is hier te raadplegen. Indien er sprake is van aanzienlijk inhoudelijke wijzigingen van de algemene voorwaarden, zal Beheerder dit bij Gebruiker onder de aandacht brengen via haar site en/of per e-mail/nieuwsbrief.
 • 2.2. Beheerder kan op haar website verwijzen en/of (real time)informatie en/of reclames tonen van zogeheten derden. Beheerder staat niet in voor de juistheid van deze informatie van derden, noch voor de informatie welke de redactie van Beheerder heeft geredigeerd, hoe zorgvuldig zij daarbij ook te werk gaat. Op het gebruik van de diensten en/of producten van derde partijen zijn de voorwaarden van deze derde partijen van toepassing. Beheerder is daarbij geen partij.
 • 2.3. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in zowel het Nederlands als het Engels. De Nederlandse versie is leidend.
 • 2.4. Gebruiker gaat ermee akkoord dat zij zelf verantwoordelijk is voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving bij het gebruik van onze Diensten. Gebruiker realiseert zich dat het gebruik van de Diensten in sommige jurisdicties (landen/staten) verboden kan zijn.

3. Aansprakelijkheid

 • 3.1. Wij bieden uitsluitend een platform/community waar gebruikers in Nederland van 18 jaar en ouder en gebruikers in België van 21 jaar en ouder hun kennis kunnen delen. Wij adviseren Gebruikers op geen enkele wijze. De informatie van Beheerder op de Website vormt derhalve nimmer een advies en/of aanbeveling. Gebruiker realiseert en accepteert dit gegeven. Ook vormt het tonen van informatie van derden – waaronder maar niet uitsluitend – reclameboodschappen, statistieken, en zogeheten odds nadrukkelijk geen advies en/of aanbeveling aan Gebruiker.
 • 3.2. Beheerder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade geleden door Gebruikers bij het gebruik van onze Diensten en/of vanwege de niet-beschikbaarheid daarvan, behoudens opzet en/of grove schuld. Meer in het bijzonder staan wij niet in voor schade die Gebruiker eventueel lijdt door het opvolgen van tips/informatie van (geregistreerde) Gebruikers en/of derde partijen, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – informatie op Ons forum en/of in de chatsessies.
 • 3.3. Gebruiker gaat ermee akkoord dat deze op verantwoorde wijze gebruikmaakt van onze Diensten en meer in het bijzonder van de informatie welke op de Website te vinden is.
 • 3.4. Elke eventuele vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de Gebruiker bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van Beheerder daarvoor.
 • 3.5. Het gebruik van producten en/of diensten van derde partijen geschiedt eveneens uitsluitend op eigen risico. Beheerder staat niet in voor het gebruik van de producten en/of diensten van – op onze website vermelde – derden en/of informatie daarvan. Indien Gebruiker schade lijdt door het gebruik van de producten en/of diensten en/of informatie van derden, is Gebruiker uitsluitend aangewezen op deze derde.
 • 3.6. De eventuele aanduiding op de Website dat een dienst als “betrouwbaar” of anderszins positief wordt beschouwd, betekent niet dat dit oordeel juist is en/of blijft, noch dat dit voor alle diensten en/of producten van deze derde zou gelden. Dergelijke aanduidingen impliceren eveneens geen advies en/of aanbeveling.
 • 3.7. Beheerder staat niet in voor het gebruik van haar Diensten door Gebruiker in strijd met geldende (lokale) wet- en regelgeving.
 • 3.8. Indien Gebruiker akkoord heeft gegeven met de verzending van nieuwsbrieven/aanbiedingen van onze partners/derden, gaat Gebruiker ermee akkoord dat deze partner/derde zelf verantwoordelijk is voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, waaronder de Telecommunicatiewet. Gebruiker kan te allen tijde bij deze partners/derden verzet aantekenen door zich bij hen af te melden voor hun nieuwsbrief/aanbieding. Beheerder is hierbij geen partij. Gebruiker vrijwaart Beheerder voor elk nadeel welke Gebruiker eventueel lijdt door gedragingen van voornoemde derden, waaronder – maar niet uitsluitend – het negeren door deze partners/derden van het afmelden door Gebruiker.

4. Privacy & Cookies

 • 4.1 Ten behoeve van onze Diensten verzamelen wij (persoons)gegevens van Gebruikers. Hierop is ons Privacy & Cookie Statement van toepassing.

5. Intellectueel eigendom

 • 5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website, waaronder – maar niet uitsluitend – teksten, (foto)grafische elementen, broncodes en data, berusten uitsluitend bij Beheerder en/of diens licentiegevers.
 • 5.2. Niets van de Website mag zonder daartoe strekkende schriftelijke toestemming van Beheerder worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.
 • 5.3. Door het verstrekken van inhoud (zoals tekst, foto’s, video’s, geluidsfragmenten) aan Beheerder verleent Gebruiker aan Ons, zonder dat daar een wederprestatie tegenover staat (“om niet”), een wereldwijd gebruiksrecht op de door hem verstrekte inhoud voor de duur van 10 jaar. Dit gebruiksrecht omvat – met in acht neming van de wet – in het bijzonder het recht op zowel het commercieel als niet-commercieel verveelvoudigen, vertalen, wijzigen, openbaar maken, overdragen en/of in sub-licentie geven, waarbij Gebruiker mede afstand doet van aanspraken en/of rechtsvorderingen jegens Ons voor zover deze verband houden met de persoonlijkheidsrechten van Gebruiker op de verstrekte inhoud, waaronder maar niet uitsluitend het recht zich te verzetten tegen elke wijziging en/of aantasting van de inhoud en/of de werken als ook het recht op naamsvermelding.
 • 5.4. Het sluiten van een account betekent niet dat de door Gebruiker verstrekte inhoud ook op de Website verdwijnt. Voor de door Gebruiker verstrekte inhoud heeft Beheerder immers een gebruiksrecht verkregen. Dit laat onverlet dat eventuele daadwerkelijke persoonsgegevens van Gebruiker op verzoek gewijzigd en/of verwijderd kunnen worden.
 • 5.5. Gebruiker vrijwaart Beheerder voor alle aanspraken/schade van eventuele derde rechthebbenden voor het gebruik van de door Gebruiker (onrechtmatig) verstrekte inhoud.
 • 5.6. Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan onze Website en de inhoud welke daarop te lezen/zien is. Desondanks kunnen Wij niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid van de inhoud. Indien u klachten heeft, kunt u gebruik maken van Ons klachtenformulier. Wij streven ernaar om uw gemotiveerde vragen en/of klachten uiterlijk binnen vijf werkdagen (per e-mail) te behandelen.

6. Overtreding en sluiting account

 • 6.1. Bij overtreding van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, de Huisregels en/of bij handelingen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, kan het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing geblokkeerd en/of verwijderd worden zonder recht op enige schadeloosstelling voor Gebruiker.
 • 6.2. Kosten welke gepaard gaan met het opsporen van eventuele fraude en/of misbruik door Gebruiker worden op hem verhaald.

7. Geschilbeslechting

 • 7.1. Op de rechtsverhouding tussen Beheerder en Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van een geschil tussen Beheerder en Gebruiker.
 • 7.2. Indien bepalingen van de algemene voorwaarden en/of Huisregels in rechte nietig of vernietigbaar blijken, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Alsdan zullen de nietige en/of vernietigde bepalingen worden gewijzigd in rechtens toelaatbare bepalingen indachtig het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepaling.